BUJI           Youn        

i

IKKE GOYď WO HIRAKU                 

MUGA Issen     

sh˘fű-satsusatsu-no-koe-hirana-1-a

SHďF█ SATSU- SATSU NO KOE  Hirana Hakud˘  

.

BUJI KORE KINNIN

HAKUUN YUSEKI O IDAKU             Fujita Kando     

HANNYA SHINGYď    

HIBI KORE KďJITSU    Katsudo Hosoai 

HONRAI MU ICHI MOTSU        Yamada Sohaku  

HEIJďSHIN KORE Dď   Niwa Mannei

HEIJďSHIN KORE Dď   Nakahara Nantenb˘

JUZAN FUKUKAI  Ozeki T˘rin          

KANZA SHďF█ NO KIKU    Miyanishi Gensho 

KOCH█ JITSU- GETSU NAGASHI  

KUNP█ JINANRAI Kobayashi Taigen

MIZU KIKUSUREBA TSUKI TE NI ARI     Nishigaki Daido      

MU        Ryukyo   

seish˘-jushoku-˘shi-nishigaki-1-a

MUGA CH█Dď    

MU ICHI MOTSU 

SHďJU SENNEN NO MIDORI          Takahashi Etsud˘  

TSUKI       DogenJinmei   

SEISHď JUSKOKU ďSHI            Nishigaki Soko  

SENSHIN              Takahashi Etsud˘   

YUME         Fujii Keid˘  

YUME         UedaGizan 

SHINSEI RAKU SENNEN                 Ozeki T˘rin             

HEIJďSHIN KORE MICHI NARI 

SONRIN           Ikkyű S˘jun

KUMO OSAMATTE SANGAKU AOSHI  Fujii Keid˘

hakuun-yűseki-o-idaku-a-1

HAKUUN YUSEKI O IDAKU             Fujita Kando