.

Bambus und Felsen Sekizan           

Berg Fuji      Fukumoto Sekio     

Bambus             Seiki Keiju 

Takuhatsu             Tadashi          

j

Jur˘jin                 Kano Tanyu   

Reiher              Nishibe Bunjo  

Bambus             Suga Gendo

Yasaka-Pagode       Takeda Ekishű

Fuji                  Nakahara Nantenb˘

Jur˘jin                 Tani Buncho     

drei Affen             Tomita Keisen

Mann im Boot     Yano Ippo

Winterlandschaft   Yano Ippo

Weide            Sengai Gibon